Logo projekty europejskieFundacja Słonie na Balkonie ogłasza nabór do projektu
„Prawo do pomocy”

eu

 


z18
Celem projektu jest poprawa jakości pomocy kierowanej do dzieci powyżej 3 roku życia i młodzieży, wywodzących się z rodzin patologicznych lub mających trudną sytuację materialną i życiową, poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie Miasta Łodzi, w okresie od 1.11.2018 r. do 31.10.2021 r. specjalistycznej placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci, mieszkańców i mieszkanek obszaru metropolitarnego Miasta Łodzi, powiatów: brzezińskiego, zgierskiego, łódzkiego wschodniego i pabianickiego. W ramach projektu, każdy uczestnik/uczestniczka będą mieli zapewnione: zajęcia z psychologiem, terapię, psychoterapię oraz zajęcia z języka angielskiego, języka polskiego, kompetencji cyfrowych, kompetencji uczenia się w trakcie realizacji projektu. Ponadto, każdy z uczestników/uczestniczek będzie miał zapewniony posiłek. W ramach świetlicy socjoterapeutycznej zostaną utworzone 3 grupy: 1 grupa dla dzieci powyżej 3 roku życia, 2 grupa dla dzieci 10-14 lat, 3 grupa dla dzieci powyżej 14 roku życia. 
Koordynator projektu: 
Joanna Paduszyńska / Fundacja Słonie na Balkonie
Łódź ul. Piotrkowska 17 lokal 8
tel. 664 125 657
email: jpaduszynska@slonienabalkonie.plProjekt: „Prawo do pomocy”, nr RPLD.09.02.02-10-A015/18, realizowany w ramach osi priorytetowej IX Włączenie społeczne Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 2020.Realizator: Fundacja Słonie na Balkonie
Okres realizacji projektu: 1.11.2018 - 31.10.2021 r.
Wartość projektu: 1 327 420,80 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 252 720,80 zł

praktdokumenty:

 regulamin13 puste  oswiadczenie3 puste            

 

załączniki:

 kwestionariusz2 puste  karta  puste  dane  plan pracy świetlicy:


plan pracy


Harmonogram pracy zdalnej w Świetlicy:

 

83

 

Harmonogram pracy zdalnej w wakcje:

 

84


Aktualny harmonogram pracy świetlicy:

 

hpws

 

 

 

 

 

 

15 zł to koszt przewozu małego Oliwiera na terapię. Oliwier jest przywożony samochodem Fundacji z chorą babcią, która jest rodziną zastępczą wnuczka, od kiedy nie żyją jego rodzice.
60 zł to koszt spotkania psychoedukacyjnego dla grupy dzieci, które nie umieją poradzić sobie ze smutkiem, złością, żalem i odrzuceniem przez najbliższych.
100 zł to koszt terapii najmłodszych dzieci. Dzieci wykorzystanych, ofiar i świadków przestępstw.
Dzieci po traumie czują się niewidzialne. Pomóż to zmienić.